Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

kawazrumem
kawazrumem
kawazrumem
7795 1ec8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianutt nutt
kawazrumem
kawazrumem
kawazrumem
8250 372e

September 24 2018

kawazrumem
1728 daea
kawazrumem

September 23 2018

kawazrumem
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viafoodforsoul foodforsoul
kawazrumem
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viafoodforsoul foodforsoul
kawazrumem
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
kawazrumem
A ja nie chciałbym tak po prostu po prostu przeminąć.
— Indios Bravos - Czas spełnienia
Reposted fromperseweracje perseweracje viafoodforsoul foodforsoul
kawazrumem
0815 430b
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabzium bzium
kawazrumem
kawazrumem
kawazrumem
kawazrumem
Fast-flowing mountain stream
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamaybeyou maybeyou
9612 9761 500

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viabzium bzium
0849 72f7 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viamaybeyou maybeyou

June 27 2018

1900 ef65 500
Reposted fromamatore amatore viafapchlupfap fapchlupfap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl